REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO EATFIT24.PL

§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca - Eatfit24.pl Jadwiga Małgorzata Mieszkowicz z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żeromskiego 24H  
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
 3. Produkt - produkt sprzedawany Klientowi za pośrednictwem serwisu eatfit24.pl, stanowiący zestaw cateringowy o określonej wartości kalorycznej 
 4. Usługa - przygotowanie oraz dostarczenie Klientowi produktu
 5. Umowa - umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 6. Seriwis - serwis internetowy http://www.eatfit24.pl

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient korzystający dokonujący zakupu Produktu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest produkt, stanowiący zestaw cateringowy w jednym z poniższych wariantów:
  1. EatFit Healthy Slim - 1200, 1500, 1800, 2000 kcal
  2. EatFit Healthy Sport - 2500, 3000, 4000 kcal
  3. EatFit Vege - 1200, 1500, 1800, 2000 kcal
  4. EatFit Lactose Free - 1200, 1500, 1800, 2000 kcal
  5. EatFit Gluten Free - 1200, 1500, 1800, 2000 kcal
  6. EatFit Diabetic - 1200, 1500, 1800, 2000 kcal
  7. EatFit Detox 
  8. Dieta Sokowa
  9. Dieta dr Dąbrowskiej
  10. Dieta indywidualna
  11. Zdrowy lunch (zupa i drugie danie) - tylko na terenie Olsztyna
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą.  W skład zestawu wchodzi 5 posiłków, każdy w oddzielnym opakowaniu  w tekturowej torbie,  z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko. Wraz z posiłkami dostarczana jest informacja w formie pisemnej, o tym co dany posiłek zawiera i jaką ma kaloryczność.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Eatfit24.pl („Cennik”), dostępnym pod www.eatfit24.pl (zakładka „Cennik”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. telefonicznie: pod nr tel.: Dietetyk tel. 512 796 700; Manager tel. 508 142 292
  2. poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.eatfit24.pl (zakładka Złóż zamówienie) dostępny przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę,
  3. drogą elektroniczną - pod adresem mailowym kontakt@eatfit24.pl przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę,
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Produkt, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 15.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Eatfit24.pl na stronie internetowej pod adresem: www.eatfit24.pl jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować eatfit24.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 7. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Eatfit24.pl zapewnienia, że świadczone przez Eatfit24.pl Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania jego potwierdzenia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem tradycyjnym na wskazane konto
  2. przelewem online lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. bezpośrednio do rąk dostawcy
 2. Za dzień płatności uważany jest:.
  1. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym: dzień uznania rachunku bankowego Eatfit24.pl kwotą należności za dane Zamówienie lub przesłanie przez Klienta potwierdzenia przelewu na adres mailowy: kontakt@eatfit24.pl
  2. w przypadku płatności kartą płatniczą: moment autoryzacji transakcji dokonanej kartą płatniczą
  3. w przypadku płatności bezpośrednio u dostawcy: dzień otrzymania przez dostawcę gotówki do ręki.
 3. Eatfit24.pl  uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Eatfit24.pl za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Eatfit24.pl  kwotą należności).

§6 DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
  1. w miastach: Nidzica, Mława, Płońsk dzień wcześniej w godzinach popołudniowych
  2. w Warszawie w godzinach 02.00 - 07.00
  3. w Olsztynie w godzinach 00.00- 9.00
 2. Dwa zestawy weekendowe (na sobotę i niedzielę) dostarczane są w piątek w godzinach nocnych.
 3. W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Klienta, bądź podania nieprawidłowych szczegółów adresu dostawy, Produkt uznaje się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie przypadające na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. Prawidlowe dostarczenie paczki pod wskazany przez klienta adres dokumentowane jest zdjęciem wykonywanym przez Dostawcę.

 

 1. §7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do wstrzymania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą wstrzymania dostawy Produktu.
 3. O zamiarze zmiany lub wstrzymania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Eatfit24.pl telefonicznie pod nr tel. Dietetyk tel. 512 796 700; Manager tel. 508 142 292 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@eatfit24pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w ciągu 24-godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 508 142 292 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@eatfit24.pl i zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. Reklamację uważa się za złożoną:
  1. w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Eatfit24.pl, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
  2. w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji
 5. Reklamacja rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 6. W razie stwierdzenia przez Eatfit24.pl, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Eatfit24.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. Zwroty należności za Reklamacje rozpatrzone na korzyść Klienta, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność za Zamówienie. W przypadku płatności dokonanej kartą płatniczą, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W przypadku zwrotu środków na konto bankowe, zostaną one zwrócne na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Zamówienie.

 

Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o promocjach, nowościach oraz otrzymywać niezbędne informacje dot. zdrowego żwywienia ? Zostaw nam swój adres email.